PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ỨNG HOÈ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai22:51:27 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai22:48:16 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai22:35:01 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai22:34:20 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
5Khách vãng lai22:01:07 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15309
6Khách vãng lai21:23:41 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15299
7Khách vãng lai21:12:11 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15307
8Khách vãng lai21:12:11 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15307
9Khách vãng lai20:15:40 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=357
10Khách vãng lai20:15:23 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai20:03:17 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01442
12Khách vãng lai19:40:02 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
13Khách vãng lai19:37:56 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
14Khách vãng lai19:26:28 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
15Khách vãng lai19:26:28 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
16Khách vãng lai18:31:06 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-01605
17Khách vãng lai18:11:30 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai17:01:40 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
19Khách vãng lai16:57:31 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/login.aspx
20Khách vãng lai16:09:23 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai15:55:31 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9669
22Khách vãng lai15:52:37 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
23Khách vãng lai15:31:43 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15621
24Khách vãng lai15:03:11 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=361
25Khách vãng lai14:43:36 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15629
26Khách vãng lai14:43:36 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15629
27Khách vãng lai14:33:44 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
28Khách vãng lai14:12:35 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
29Khách vãng lai14:07:04 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai14:05:16 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
31Khách vãng lai13:21:13 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
32Khách vãng lai13:18:53 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
33Khách vãng lai13:18:53 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
34Khách vãng lai12:27:59 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai12:22:00 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
36Khách vãng lai12:07:32 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai12:03:21 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
38Khách vãng lai11:54:49 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
39Khách vãng lai11:53:48 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/login.aspx
40Khách vãng lai11:47:31 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
41Khách vãng lai11:31:57 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=350
42Khách vãng lai11:23:19 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
43Khách vãng lai11:03:37 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
44Khách vãng lai10:43:16 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15117
45Khách vãng lai10:39:12 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai10:31:35 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01085
47Khách vãng lai10:08:30 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-01610
48Khách vãng lai09:34:14 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15768
49Khách vãng lai09:29:12 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai09:29:08 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15629
51Khách vãng lai09:08:04 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01377
52Khách vãng lai08:37:53 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15696
53Khách vãng lai08:35:08 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
54Khách vãng lai08:33:50 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai08:28:04 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-01609
56Khách vãng lai08:05:47 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
57Khách vãng lai07:59:49 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
58Khách vãng lai07:58:23 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
59Khách vãng lai07:09:02 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
60Khách vãng lai07:07:06 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01373
61Khách vãng lai07:03:48 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15692
62Khách vãng lai07:02:02 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
63Khách vãng lai06:47:11 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
64Khách vãng lai06:42:03 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9672
65Khách vãng lai06:01:52 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
66Khách vãng lai05:49:42 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01434
67Khách vãng lai05:41:12 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
68Khách vãng lai05:32:08 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
69Khách vãng lai04:50:19 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
70Khách vãng lai04:26:26 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
71Khách vãng lai04:04:59 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11691
72Khách vãng lai03:54:50 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
73Khách vãng lai03:33:36 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
74Khách vãng lai03:25:59 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
75Khách vãng lai01:15:24 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9668
76Khách vãng lai01:07:07 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6350
77Khách vãng lai00:02:28 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-01520
25 3 2019